TERMENI ȘI CONDIȚII


DATA REVOLT AGENCY este o agenție de publicitate fondată în anul 2014, iar „DATA REVOLT” este denumirea comercială a S.C. DATA REVOLT AGENCY S.R.L., persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în București, Romania, Str. Budila, nr. 12, apt 3A4, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11216/2014 având Cod Fiscal CUI 33630541 și punct de lucru operațional în Str. Mihai Eminescu nr. 90, sector 1, București.
DATA REVOLT își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum, al paginilor companiei înregistrate pe rețelele de socializare precum și Termenii și Condițiile, notificând partenerii DATA REVOLT prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă un partener al DATA REVOLT sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale partenerului sau în relație cu acesta, vor putea fi notificate sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

1. GENERAL

1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestora. De asemenea, utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cu care DATA REVOLT are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

1.2. Acest site este adresat reprezentanților partenerilor DATA REVOLT, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani și persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de la accesarea website-ului de către DATA REVOLT, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2. CONTNUT SI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

2.1. Întregul conținut al site-ului https://datarevolt.agency (texte, imagini statice, imagini dinamice, text, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia), este proprietatea exclusivă a DATA REVOLT sau administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe alături de legile privind proprietatea intelectuală și industrială aplicabile la nivel intra-comunitar. Încercările de a prelua conținut, prin orice mijloace, sunt ilegale și, în măsura în care vor fi sesizate, DATA REVOLT va acționa în conformitate.

2.2. Denumirea companiei este marcă înregistrată la nivel național în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

2.3. Utilizatorului sau partenerului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut afișat pe website în orice alt context decât cel original intenționat de DATA REVOLT, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al DATA REVOLT asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către DATA REVOLT sau de către administratorul acestuia.

2.4. Orice conținut la care utilizatorul sau partenerul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între DATA REVOLT și utilizator sau partener care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea DATA REVOLT cu referire la acel conținut. Pentru clarificare, DATA REVOLT poate oferi Utilizatorului printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut.

2.5. În cazul în care DATA REVOLT conferă utilizatorului, partenerului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către DATA REVOLT cu un partener, un utilizator sau un terț, nu reprezintă un angajament contractual din partea DATA REVOLT pentru respectivul partener, terț sau utilizator care obține acces la conținut sau la anumite secțiuni ale site-ului, în sensul în care DATA REVOLT are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.6. Utilizatorul sau partenerul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al DATA REVOLT și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu DATA REVOLT, în următoarele condiții:
– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document, cu prevederile acordului valid încheiat cu DATA REVOLT și/sau cu legislația în materie;
– nu modificați sau ștergeți niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a serviciilor) și nici fișierele audio sau video postate pe site, dacă este cazul;
– utilizarea sau afișarea nu sugerează că DATA REVOLT promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;
– dacă este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care ați participat organizat de DATA REVOLT sau înregistrările audio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al DATA REVOLT.

2.7. DATA REVOLT nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și/sau după caz fără acordul prealabil al DATA REVOLT.

2.8. Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul DATA REVOLT de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului site-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și/sau de imagine aduse companiei DATA REVOLT, reprezentanților sau angajaților acesteia, precum și partenerilor DATA REVOLT.

2.9. Postarea de către dumneavoastră pe site sau pe paginile rețelelor de socializare ale DATA REVOLT, nu constituie o derogare a acesteia de la un drept asupra sau în legătură cu site-ul altul decât dreptul conferit de DATA REVOLT de a posta propriul conținut. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu site-ul.

2.10. DATA REVOLT își rezervă dreptul de a șterge comentariile licențioase, denigratoare şi/sau tendențioase, sau postările de acest fel, publicate de utilizator pe paginile rețelelor de socializare ale DATA REVOLT (spre exemplu, pe pagina de Facebook a companiei).

2.11. Toate programele software utilizate în acest site, conținutul și elaborarea acestuia precum și codul sursa în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor.

2.12. Descrierile şi articolele postate sunt realizate/create de membrii echipei DATA REVOLT și dacă este cazul de colaboratorii acesteia sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conținutul acestor materiale revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parțial sau integral) se poate efectua numai cu acordul prealabil al autorilor materialelor a căror reproducere în orice fel este solicitată.

2.13. DATA REVOLT poate oferi Utilizatorului printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținut al site-ului.

3.1 DATA REVOLT este preocupată constant de îmbunătățirea mijloacelor de prelucrare a datelor personale obținute de la partenerii săi în vederea realizării serviciilor, pentru a asigura prelucrarea datelor prelucrate și a păstra în mod eficient confidențialitatea acestora. Suntem transparenți în legătură cu masurile implementate în acest sens, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul 679/2016).

3.2. Astfel, depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că angajații DATA REVOLT, colaboratorii și/sau subcontractorii noștri respectă prevederile prezentului document și ale Politicii de confidențialitate.

3.3. Controlul accesului la sistemele informatice interne
Accesul la toate sistemele de prelucrare a datelor se face exclusiv prin intermediul unui algoritm intern de autentificare printr-o parolă unică desemnată angajaților companiei sau a unei parole stabilite de către angajatul autorizat.
Compania utilizează o modalitate de autentificare simplă și blochează accesul neautorizat în orice caz de încercări eșuate de accesare (logare) în sistem sau în caz de inactivitate.
Angajații companiei au dreptul de a accesa datele numai prin intermediul autentificării prin parolă. În plus, resursele de acces la distanță (remote) al rețelei DATA REVOLT sau de wireless network sunt restricționate și au fost implementate reguli de acces din punct de vedere tehnic pentru sistemele informatice, aplicabile angajaților si colaboratorilor.

3.4. Controlul accesului la datele cu caracter personal și la alte informații considerate confidențiale
Accesul la datele personale este limitat exclusiv la angajații care trebuie să utilizeze aceste date și este protejat prin parola alocată în conformitate cu regulile de constituire a parolei și este condiționat totodată de introducerea unui nume valid de utilizator. DATA REVOLT utilizează măsuri de securitate la un nivel sporit pentru a se asigura că datele personale nu vor fi accesate în mod neautorizat, modificate, copiate, utilizate ilegal, transferate sau șterse fără autorizație specifică emisă în acest sens. Accesul la datele cu caracter personal prelucrate în activitatea DATA REVOLT sau la informațiile considerate confidențiale este limitat, în funcție de fiecare caz în parte și redus la minimul absolut necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sau funcțiilor persoanelor care le accesează.

3.5. Accesul fizic la datele cu caracter personal sau informațiile confidențiale
Compania lucrează stochează informațiile de afaceri utilizând spațiul de stocare Google Drive. Compania nu deține servere si un data room propriu.

3.6. Siguranță organizațională și operațională
Este responsabilitatea personalului din cadrul DATA REVOLT să respecte practicile și standardele interne implementate la nivelul organizației. Compania educă și organizează sesiuni de formare continuă a angajaților și colaboratorilor săi cu privire la normele interne privind prelucrarea datelor și crește gradul de conștientizare al riscurilor potențiale generate de nerespectarea acestora în cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3.7. Controlul transferului de informații și al datelor cu caracter personal
Scopul controlului implementat la nivelul DATA REVOLT cu privire la transferul de informații confidențiale și/sau de date cu caracter personal, fie că este vorba despre transferul informaților sau al datelor personale între DATA REVOLT și partenerii săi contractuali sau între angajații sau colaboratorii interni ai companiei (inter-departamental) este acela de oferi garanții de securitate adecvate, respectiv că datele personale nu pot fi accesate, copiate, modificate sau eliminate de persoane neautorizate în timpul transmiterii electronice a datelor sau în timpul transportului fizic al documentelor care conțin date personale sau informații confidențiale ori a stocării acestor documente la sediul companiei.

3.8. Stocarea datelor (retenție)
Datele personale, precum și datele reziduale, sunt șterse cât mai curând posibil sau în termenul prevăzut de lege, în conformitate cu Politica de retenție stabilită în cadrul DATA REVOLT.

3.9. Reguli stabilite pentru angajați și colaboratori
Angajații și colaboratori DATA REVOLT care prelucrează date în relație cu compania au semnat acorduri de confidențialitate cu caracter obligatoriu cu privire la activitățile desfășurate din punct de vedere al prelucrării datelor și al modului de lucru cu informațiile confidențiale la nivelul organizației. Angajații și/sau colaboratorii DATA REVOLT se obligă să respecte politicile și procedurile de lucru ale companiei precum și măsurile tehnice și organizatorice implementate, iar încălcările acestor reguli pot să conducă la acțiuni disciplinare până la terminarea contractului de muncă sau denunțarea unilaterală a contractului de colaborare. Un angajat sau un colaborator nu va avea acces la datele personale prelucrate de DATA REVOLT până când compania nu are convingerea ca angajatul sau colaboratorul respectiv este instruit și înțelege că își asumă responsabilitatea pentru gestionarea datelor personale și utilizarea informațiilor confidențiale, ca reprezentant al DATA REVOLT. În plus, DATA REVOLT organizează sesiuni de training anuale sau ori de câte ori consideră că este necesar pentru educarea/instruirea angajaților și/sau a colaboratorilor cu privire la cadrul legislativ aplicabil domeniului de activitate al companiei în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau al securității datelor, actualizarea politicilor companiei în raport cu modificările legislative sau cu nevoile de business.

4. FRAUDA

4.1. DATA REVOLT nu solicită utilizatorilor sau reprezentanților partenerilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la datele cu caracter personal care le aparțin, indiferent că sunt date considerate sensibile, sau date confidențiale în orice situație, ex: conturi/carduri bancare sau parole personale.

4.2. Utilizatorul sau partenerul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț a datelor sale confidențiale.

4.3. DATA REVOLT declină orice responsabilitate, în situația în care utilizatorul sau un partener contractual este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al DATA REVOLT sau că reprezintă interesele DATA REVOLT. Utilizatorul sau partenerul va informa DATA REVOLT asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe website.

4.4. DATA REVOLT nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator sau partener comercial care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

4.5. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a site-ului sau a conținutului DATA REVOLT, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) realizat acest(e) scop(uri):

4.5.1. Accesarea datelor de orice tip ale altui utilizator indiferent de metoda utilizată;

4.5.2. Alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către DATA REVOLT către utilizator sau partener contractual;

4.5.3. Afectarea intenționată (voită) a performanțelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul;

4.5.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către DATA REVOLT către utilizator sau partener atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitim al conținutului.

5. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

5.1. DATA REVOLT nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui utilizator sau partener pentru modul în care acesta utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie prezentul document Termeni și Condiții.

5.2. În cazul în care un utilizator sau partener consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către DATA REVOLT încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, acesta este rugat să contacteze pentru detalii DATA REVOLT, utilizând datele de contact disponibile pe website, pentru a avea posibilitatea de a oferi un punct de vedere sau a decide în cunoștință de cauză.

5.3. DATA REVOLT nu garantează Utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestora și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifică parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare ale DATA REVOLT în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, altfel decât în baza unui acord de utilizare, deci fără acordul prealabil scris al DATA REVOLT.

5.4. DATA REVOLT nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile website-ului DATA REVOLT, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

5.5. DATA REVOLT este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-ului și/sau al conținutului transmis către utilizator sau partener, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al DATA REVOLT, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate să producă sau produce pagube de orice natură utilizatorului și/sau oricărui terț implicat în transferul de conținut.

5.6. DATA REVOLT nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

5.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclamă ale partenerilor noștri), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate de DATA REVOLT sau a serviciilor prestate de către companie, afișate pe site-ul companiei și/sau pe paginile rețelelor de socializare ale companiei (cum ar fi pagina de Facebook), au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate și serviciilor prestate de DATA REVOLT sau a eventualelor servicii ale terților parteneri ai acesteia.

6. LITIGII

6.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea site-ului și/sau al oricărui conținut trimis Utilizatorului de către DATA REVOLT, prin accesarea site-ului și/sau prin expedierea prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile documentului Termeni și Condiții.

6.2. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între utilizator și DATA REVOLT sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat, agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează disputa, litigiul poate să fie deferit instanțelor competente din București, în conformitate cu legile române în vigoare.

7. DISPOZITII FINALE

7.1. DATA REVOLT își rezervă dreptul de a efectua orice modificări, actualizări sau completări ale acestor prevederi, precum și orice modificări, completări sau actualizări ale site-ului/structurii acestuia, precum a conținutului, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului în cazul în care schimbările nu îl afectează pe partener într-o măsură semnificativă, pe reprezentanții sau imaginea acestuia.

7.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, DATA REVOLT nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

7.3. DATA REVOLT își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

8. FEEDBACK

8.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu serviciile DATA REVOLT, cu prezentul document sau cu celelalte politici afișate pe website, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa hello@datarevolt.agency.

8.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul DATA REVOLT, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestora, vor deveni și vor rămâne în proprietatea S.C. DATA REVOLT AGENCY S.R.L., de la data transmiterii acestora.

©- DATA REVOLT: august 2019